Здружението ИНВЕНТИВНОСТ од Радовиш својата работа и активностите кои ги спроведува ги темели врз основа на своите зацртани цели и задачи. Истите тие се темелат врз основа на претходно спроведени истражувања, научни трудови и елаборати според кои детално и прецизно се утврдени насоките на дејствување на здружението. 

Нашите цели и задачи се: 

 • Регионален, рурален и локален развој во областа на економијата, социјалната политика и заштитата на животната средина во Република Македонија;
 • Развој на туризмот и туристичката промоција на локално и регионално ниво;
 • Развој на меѓуграничната соработка на Република Македонија со соседните земји;
 • Истражувања за перспективите за развој на стопанството на Република Македонија;
 • Изработка на Економско финансиски стратешки документи, анализи, студии и развојни планови;
 • Анализа на ефектите од одредени законски решенија врз работењето на деловните субјекти во Република Македонија;
 • Едукации за физичките лица кои планираат да основаат трговски друштва, за бизнис климата и законските обврски во Република Македонија;
 • Советувања на деловните субјекти за промената во законската регулатива;
 • Предвидување и планирање на економската активност заедно со сите главни економски варијабли во македонската економија;
 • Испитување на ефектите врз тековите на странски директни инвестиции, ефектите од проширување на светската економска криза во евро зоната, како и други директни и индиректни ефекти;
 • Подржување, поттикнување и вклучување во хуманитарни, мировни и други видови на грагански иницијативи;
 • Иницирање и остварување на мегуопштинска соработка;
 • Развој на Граѓанското Општество;
 • Едукација, промоција и заштита на Човековите Права;
 • Развивање на културната афирмација и култура на мирот;
 • Подобрување на животната околина и животниот стандард;
 • Образованието на младите лица.