- проф. д-р Јанка Димитрова - проект координатор
- м-р Ѓурѓа Јосева - проект менаџер
- Ефтимија Димитрова - проект асистент
- проф. д-р Оливера Ѓеогиева - Трајковска - обучувач
- доцент д-р Емилија Митева Кацарски - истражувач
- Билјана Чамов - модератор
- Ристе Лукаров -  mass media