• Д-р.ЈАНКА ДИМИТРОВА - Истражувач и проект менаџер
  • М-р.ВИОЛЕТА ШАКЛЕВА - Истражувач
  • Проф.Д-р.НИКОЛА ТУПАНЧЕВСКИ - Евалуатор
  • М-р. ЃУРЃА ТОДОРОВА - Проект асистент
  • ЕФТИМИЈА ДИМИТРОВА - Проект асистент
  • Дипл.Екк. БИЛЈАНА ЧАМОВ - Проект асистент