Основната цел на проектот е подобрување на вработување преку поддршка на развојот на кариерата и промовирање на претприемништвото за одржлив економски раст во прекуграничната област со подобрување на пристапот до информации, ИКТ алатки, трансфер на најдобри практики и градење на економска синергија за малите и средни претпријатија во Југоисточниот регион на Република Македонија и во регионот на Ќустендил и Благоевград во Република Бугарија.