• Зајакнување на капацитетот на менаџерите на малите и средни деловни субјекти
  • Развивање на свеста кај потенцијалните самовработени лица за бизнис климата во Република Македонија и развивање на идеја за отпочнување со нов бизнис
  • Изработка и издавање на водич за инвестиции за Општина Радовиш