Обука за развивање на идеја за отпочнување со нов бизнис и претприемачки вештини и кариера на младите невработени лица од Општина Радовиш

 Информирање на целната група преку медиуми
 • Покани до учесниците
 • Изнајмување на простор
 • Подготовка на работни материјали
 • Организирање на ручек и освежување на учесниците
 • Одржување на работилниците
 • Евалуација на постигнатите резултати.
-         Настан за Зајакнување на капацитетот на менаџерите на малите и средни деловни субјекти од Општина Радовиш, за претставување на  инвестициската клима во Општината и бизнис климата во Република Македонија
 • Информирање на целната група преку медиуми
 • Покани до учесниците
 • Изнајмување на простор
 • Подготовка на работни материјали
 • Организирање на ручек и освежување на учесниците
 • Одржување на работилниците
 • Евалуација на постигнатите резултати.
 
-         Подготовка, печатење и дистибуција на ВОДИЧ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ОПШТИНА РАДОВИШ на Македонски и Англиски јазик
                    Изработка на прашалници
  • Анкетирање
  • Анализа на податоци
  • Изработка на возич за водич на инвестиции за Општина Радовиш
  • Печатење на водич
  • Дистрибуција на водич