• Доц.Д-р.ЈАНКА ДИМИТРОВА - Проект координатор
  • Дипл.Екк. ЃУРЃА ТОДОРОВА - Проект асистент
  • Дипл.Екк. ГРОЗДА КОСТАДИНОВА - Проект асистент